Radi uverejníme aj vaše video.
A. D. 2021
-EDÍCIA KRIVÁNSKA MALÁ FATRA-
-ŠTÍTY MALEJ FATRY-
VRCHOLY MALEJ FATRY

Vrcholy Krivánskej Malej Fatry
Veľký Kriváň (1 708,7 m n. m.)
Malý Kriváň (1 670,9 m n. m.)
Chleb (1 645,6 m n. m.)
Hromové (1 636 m n. m.)
Veľký Rozsutec (1 610 m n. m.)
Pekelník (1 609 m n. m.)
Stoh (1 607 m n. m.)
Steny -
(južný vrchol 1 572 m n. m., severný vrchol 1 535 m n. m.)
Stratenec (1 513 m n. m.)
Suchý (1 468 m n. m.)
Poludňový grúň (1 460 m n. m.)
Malý Rozsutec (1 344 m n. m.)

Vrcholy Lúčanskej Malej Fatry
Veľká lúka (1 475,5 m n. m.)
Krížava (1 456,7 m n. m.)
Veterné (1 441,6 m n. m.)
Minčol (1 364 m n. m.)
Kľak (1 351 m n. m.)
Úplaz (1 301 m n. m.)
Hnilická Kýčera (1 217,6 m n. m.)
Kozol (1 119 m n. m.)